تصفیه هوازی و بی هوازی در پکیج تصفیه فاضلاب

تصفیه مناسب فاضلاب یک نیاز مهم برای جلوگیری از بیماری های ناشی از آب و حفظ محیطی سالم برای موجودات است. تصفیه بیولوژیکی در پکیج تصفیه فاضلاب به معنای یک فرآیند تصفیه است که شامل از بین بردن میکروب ها یا موجودات زنده است. دو نوع تصفیه بیولوژیکی فاضلاب وجود دارد که عبارتند از تصفیه هوازی فاضلاب و تصفیه فاضلاب بی هوازی. تصفیه فاضلاب هوازی توسط میکروارگانیسم های هوازی انجام می شود.

میکروارگانیسم های هوازی به اکسیژن نیاز دارند. بنابراین، اکسیژن برای مخازن تصفیه فاضلاب هوازی تامین می شود. تصفیه فاضلاب بی هوازی توسط میکروارگانیسم های بی هوازی انجام می شود. و فرآیند تصفیه فاضلاب بی هوازی بدون تامین اکسیژن انجام می شود. تفاوت اصلی بین تصفیه فاضلاب هوازی و بی هوازی در این است که در تصفیه فاضلاب هوازی، مخازن تصفیه دائماً با اکسیژن تغذیه می شوند در حالی که در تصفیه فاضلاب بی هوازی از ورود گاز اکسیژن به سیستم جلوگیری می شود.

فرآیند ها

فرآیند تصفیه فاضلاب از طریق چندین مرحله اصلی مانند تصفیه اولیه، تصفیه اولیه، تصفیه ثانویه یا بیولوژیکی، تصفیه سوم و تصفیه بی هوازی انجام می شود. تصفیه بیولوژیکی فاضلاب مرحله کلیدی در فرآیند تصفیه فاضلاب است و توسط موجوداتی مانند میکروارگانیسم ها، نماتدها، موجودات کوچک و غیره انجام می شود. مواد آلی موجود در فاضلاب توسط این موجودات تجزیه می شود. تصفیه بیولوژیکی پس از تصفیه اولیه برای حذف بیشتر مواد آلی در فاضلاب انجام می شود. همانطور که در بالا ذکر شد، دو نوع تصفیه بیولوژیکی به نام‌های تصفیه هوازی فاضلاب و تصفیه فاضلاب بی‌هوازی وجود دارد.

تصفیه فاضلاب هوازی چیست؟

فرآیند تصفیه فاضلاب هوازی توسط ارگانیسم های هوازی کنترل می شود. که برای فرآیند شکستن به اکسیژن نیاز دارند. مخازن تصفیه فاضلاب هوازی به طور مداوم با اکسیژن تامین می شوند. این کار با گردش هوا در مخازن انجام می شود. برای عملکرد موثر ارگانیسم های هوازی، باید مقادیر کافی اکسیژن همیشه در مخازن هوازی وجود داشته باشد. بنابراین، هوادهی در طول تصفیه هوازی به شکل مداوم انجام می شود.

انواع تصفیه فاضلاب هوازی

دو نوع اصلی تصفیه فاضلاب هوازی وجود دارد: سیستم‌های کشت متصل یا راکتورهای فیلم ثابت و سیستم‌های کشت معلق.

در سیستم های کشت معلق، زیست توده با فاضلاب مخلوط می شود. سیستم لجن فعال و گودال اکسیداسیون دو سیستم کشت معلق محبوب هستند.

تصفیه بی هوازی فاضلاب چیست؟

تصفیه بی هوازی در پکیج تصفیه فاضلاب یک فرآیند تصفیه بیولوژیکی است که در آن موجودات زنده، به ویژه باکتری ها، مواد آلی موجود در فاضلاب را در محیطی که اکسیژن وجود ندارد، تجزیه می کنند. این روند یک فرآیند شناخته شده تصفیه فاضلاب است. تجزیه مواد آلی به صورت بی هوازی انجام می شود. برای تصفیه بی هوازی موثر مواد آلی، از ورود هوا به مخازن بی هوازی جلوگیری می شود. در طی هضم بی هوازی متان و دی اکسید کربن تولید می شود. متان یک بیوگاز است. از این رو می توان از فرآیند هضم بی هوازی برای تولید بیوگاز استفاده کرد که می تواند به عنوان برق مورد استفاده قرار گیرد.

فرآیند تصفیه فاضلاب بی هوازی از طریق چهار مرحله اصلی به نام‌های هیدرولیز، اسیدزایی، استوژنز و متانوژنز انجام می‌شود. همه این مراحل توسط میکروارگانیسم های بی هوازی، به ویژه باکتری ها کنترل می شوند.

تفاوت تصفیه هوازی و بی هوازی در پکیج تصفیه فاضلاب


تصفیه فاضلاب یک فرآیند ضروری است که باید به درستی انجام شود تا از سلامت انسان محافظت شود. اینن فرایند چهار مرحله اصلی دارد و فرآیند تصفیه بیولوژیکی فاضلاب نقش کلیدی در فرآیند کلی دارد. تصفیه بیولوژیکی دارای دو روش به نام های تصفیه هوازی فاضلاب و تصفیه فاضلاب بی هوازی می باشد. فرآیند تصفیه فاضلاب هوازی نیاز به اکسیژن دارد در حالی که فرآیند تصفیه بی هوازی به اکسیژن نیاز ندارد. فرآیند تصفیه فاضلاب هوازی توسط موجودات هوازی انجام می شود در حالی که تصفیه فاضلاب بی هوازی توسط موجودات بی هوازی انجام می شود. این تفاوت تصفیه هوازی و بی هوازی در پکیج تصفیه فاضلاب است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *