مبانی طراحی و استانداردها

به منظور حفظ و بهبود کیفیت تولیدات، شرکت کلرآب استانداردهای ذیل را به عنوان مراجع محاسبات و طراحی مد نظر داشته است.

مبانی طراحی سیستم‌های تصفیه آب RO و PW برمبنای استانداردهای سازمان بهداشت جهانی شامل GMP ، USP و BP طراحی و Valid می‌شود.