شرکت کلرآب

معرفی شرکت کلرآب

سرزمین ایران با افزایش جمعیت و رشد و توسعه صنایع کشور از یک طرف و رشد و آگاهی مردم نسبت به بهداشت فردی، جمعی و زیست محیطی از طرف دیگر شاهد روند رو به تزاید آمار مصرف آب، و بازگشت پساب حاصله به چرخه اکوسیستم بخصوص در چند دهه اخیر بوده است.این امر سبب افزایش درگیری کارشناسان و دست اندرکاران صنعت آب با مسائل بهبود کیفیت انواع آب مصرفی و تصفیه پسابهای حاصله به منظور حفظ بهداشت جامعه و محیط زیست گردید.

در این راستا موسسین شرکت کلرآب که خود از دست اندرکاران صنعت آب بوده و می باشند، به منظور تاثیرگذاری مثبت در روند پیشرفت صنعت آب و فاضلاب ایران، خود را موظف به فراگیری دانش روز و تاسیس کارخانه اختصاصی صنعت آب و فاضلاب جهت خدمات فنی به جامعه می دانستند لذا از سال ۱۳۵۰ پایه های اصلی را بنا نهاده و در سال ۱۳۶۴ نیز شرکت کلرآب رسماً شروع به فعالیت نمود.

شرکت کلرآب از همان ابتدا موفق به اخذ گواهینامه فعالیت صنعتی، گواهینامه استاندارد و تجهیزات تاسیساتی آب و فاضلاب از وزارت صنایع، گواهینامه شرکت تعاونی شرکتهای آب و فاضلاب ، گواهینامه سندیکای شرکتهای تصفیه آب و فاضلاب و عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران (دارای کارت بازرگانی) شد و در سال ۱۳۸۰ گواهینامه موسسه بین المللی شاخه ایران را اخذ نمود. و اینک بتن فاضلاب برداشته و به عنوان اولین شرکت خصوصی در سال ۱۳۸۲ موفق به مخذ گواهینامه معتمد ACI گامی دیگر در عرصه صنعت آب و( محیط زیست شد. این شرکت دارای صلاحیت پیمانکاری در رشته آب و تجهیزات و تاسیسات شده همچنین دارای صلاحیت ساخت تحهیزات از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی گردیده که امید است با اتکا به خداوند بتوان مدارج پیشرفت را در این صنعت به همراه دیگر همکاران جهت ادای وظیفه به جامعه و بی نیازی به صنایع خارجی طی نماید.