همزن تند و کند

 – همزن تند Flash Mixer
 – همزن کند Slow Mixer

همزن تند

همزن های تند ساخت این شرکت که در واحد تصفیه فیزیکوشیمیایی مورد استفاده قرار میگیرند، در توان الکتریکی ۰.۵ kw تا ۱۵ kw ، دور پروانه در محدوده ( ۱۲۵ (rpm) ~ 250 (rpm، نوع پروانه ملخی همراه با پل و نرده های حفاظتی با گلدانی و فلانچ ثابت و پوشش اپوکسی و باران گیر ساخت و تولید میگردد. 

همزن کند

همزن های کند ساخت این شرکت که در واحد تصفیه فیزیکوشیمیایی مورد استفاده قرار میگیرد در توان الکتریکی ۰.۵ kw تا ۱۸ kw، دور پروانه در محدوده ۱۶~۲۵ (rpm) ، نوع پروانه پارویی، همراه با پل و نرده های حفاظتی ، گلدانی و فلانچ ثابت با پوشش اپوکسی و باران گیر ساخت و تولید میگردد.