آشغالگیر

جهت جداسازی آشغالها و اجسام درشت از پساب از آشغالگیر استفاده میشود. آشغالگیرهای ساخت این شرکت بر حسب مورد استفاده، در دو نوع مشبک و میله ای (با درجات جداسازی ریز و درشت) میباشند. پوشش آشغالگیرهای مربوطه از نوع گالوانیزه و یا پوشش اپوکسی و تجهیزات جانبی آشغالگیرها شامل سبد جمع آوری، قاب و چنگک است.

ایستگاه پمپاژ

برای انتقال فاضلابها و لجن ها از پمپهای غیرقابل انسداد از نوع لجن کف کش (SUBMERSIBLE) یا گریز از مرکز (CENTRIFUGAL PUMP) یا ایرلیفت (Airlift PUMP) با فلوتر یا تایمر فرمان و با توجه به حجم فاضلاب استفاده میشود.