اجزای جانبی

چربی گیری و سریزها

 واحدهای جداسازی ثقلی روغن و چربی، طرح DPI یا پکیجهای چربی گیری (GREAS TRAP) با سرریزهای مناسب بسته به نوع فاضلاب در محل مناسب نصب می گردد. نوع جدید این سیستم CPI می باشد.

انبار لجن

 جهت ذخیره وهضم لجن مازاد سیستم تصفیه، از انبار لجن باحجم مناسب استفاده می گردد. :: حوضچه ته نشینی
 ۱ – حوضچه ته نشینی بیولوژیک ( Biological Settling )
 ۲ – حوضچه ته نشینی شیمیایی(Chemical Settling Tank