استفاده از انرژی هسته ای در صنعت آب شیرین کن صنعتی در ایران

استفاده از انرژی هسته ای در صنعت آب شیرین کن صنعتی در ایران

انرژی هسته ای را می توان به عنوان منبع انرژی پاک برای تولید برق و تامین انرژی مورد نیاز یک کارخانه آب شیرین کن صنعتی در نظر گرفت که در

پیشینه و تحولات تصفیه فاضلاب

پیشینه و تحولات تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب حذف ناخالصی‌ها از پساب قبل‌ازرسیدن به سفره‌های زیرزمینی یا توده‌های آبی‌ طبیعی‌ست. مانندرودخانه‌ها، دریاچه‌هاو اقیانوس‌هاست.از آنجایی که آب خالص در طبیعت یافت نمی‌شود. هرگونه تمایز بین آب تمیز

آب شیرین کن صنعتی و علائم هشدار دهنده عملیاتی غشاء (قسمت دوم)

آب شیرین کن صنعتی و علائم هشدار دهنده عملیاتی غشاء

افزایش در عبور نمک نرمال‌شده افزایش در عبور نمک نرمال‌شده که توسط یک نمک خاص یا اندازه‌گیری رسانایی اندازه‌گیری می‌شود، نشانگر یک مسئله عملیاتی در آب شیرین کن صنعتی است.

آب شیرین کن صنعتی و علائم هشدار دهنده عملیاتی غشاء

علائم هشدار دهنده عملیاتی غشاء در آب شیرین کن صنعتی (قسمت اول)

در عملیات آب شیرین کن صنعتی، غشای اسمز معکوس (RO) می‌تواند توسط موادمعدنی، مواد بیولوژیکی، ذرات کلوئیدی و مواد آلی نامحلول آلوده شود. رسوبات و مواد دیگر می توانند بر