فناوری راکتورهای دسته ای توالی یا SBR

راکتورهای دسته ای متوالی

راکتورهای دسته ای توالی (Sequencing Batch Reactor) یا راکتورهای دسته ای متوالی ، مخازن پردازش صنعتی برای تصفیه فاضلاب هستند. راکتورهای SBR فاضلاب، مانند خروجی هضم کننده های بی هوازی