استفاده از سلول سوختی در تصفیه آب

سلول سوختی در تصفیه فاضلاب

استفاده از سلول سوختی برای به دست‌آوردن انرژی از تصفیه آب و فاضلاب، مسیر جذابی را برای ایجاد ارزش بوجودآورده‌است. در فرآیندهای امروزی ، آب‌های زیرزمینی مورد استفاده برای آشامیدن